تعریف حسابرسی عملیاتی:

گسترش دامنه رسیدگی های حسابرسی به کلیه فعالیت های سازمان. در واقع ما در حسابرسی عملیاتی به فعالیت هایی رسیدگی می کنیم که در فرآیند حسابرسی صورت های مالی به آنها رسیدگی نشده است ، استفاده از حسابرسی عملیاتی به جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت ها و تهدید ها برای افزایش اثر بخشی وکارایی و صرفه اقتصادی است.اطلاعات حاصل از این نوع حسابرسی برای درون سازمان(مدیران داخلی) مفید خواهد بود.