به نام خدا

سرمایه‌ی اولیه‌ی بانک ملت سی وسه میلیارد و پانصدمیلیون ریال بوده است.

مهم‌ترین راهبردهای بانک ملت توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت روابط مشتریان، بهبود کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخص‌های عملکرد است. برای دستیابی به این راهبردها، اهدافی همچون رشد و بهره‌وری بانک، سوددهی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، شناخت نیازها و دسته‌بندی مشتریان و فرآیندهای مربوط به سود، آموزش‌های استراتژی محور، فن‌آوری نوین بانکی و همسوسازی اهداف فردی، بخشی و سازمانی ترسیم شده‌است.

بانک ملت به عنوان یک شرکت سهامی عام در حال فعالیت است.

سرمایه حال حاضر بانک ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال است.

منشور اخلاقی کارکنان

در حال تکمیل